കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് നെ കുറിച്ച്

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു നൂതന ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് (കെഎസ്ഒഎം), 2007 ൽ ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റിമന്‍‍റെ ആറ്റോമിക് എനർജി (ഡിഇഇ), കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് (കെഎസ്സിഎസ്ടിഇ) എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായി ആരംഭിച്ചു. കേരള സർക്കാർ.

കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്‌സിന്‍റെ ദർശനവും ദൗത്യവും
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഗണിതശാസ്ത്ര ഗവേഷണമാണ് കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്‌സിന്‍റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഗണിതശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിനായി മികവിന്‍റെ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുക, പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ കേരളത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച സമാനമായ പേരിൽ ഒരു സ്കൂളിന്‍റെ മഹത്വം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്ഥാപിതമായത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രമുഖ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഗ്രൌണ്ടായും കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ നൂതന പഠന കേന്ദ്രമായും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

 

 

 

 

RESEARCH AREAS

Within Kerala School of Mathematics, we have the following loosely defined research groups:

PROGRAMS

 

 

 

Doctoral Programme


I
NTEGRATED MSC-PHD PROGRAM

The Integrated MSc-PhD programme in Mathematics at Kerala School of Mathematics is an advanced training program at the postgraduate level leading to doctoral studies. Candidates interested in joining the program should write the CMI entrance examination. Read more


P
OST-DOCTORAL PROGRAM

The post-doctoral program targets young researchers with an excellent track record, who have completed their PhD or about to complete their PhD, and who wish to pursue independent research after their doctoral studies. Those already having any external post-doctoral fellowship, like inspire/NBHM/NPDF, already are also welcome at KSoM. Read more

Doctoral Programme

 

 

 

Institute Post-Doctoral


DOCTORAL PROGRAM
KSoM has an active research community working in the most active areas of research in Mathematics. KSoM provides an excellent environment for pursuing research in the areas of expertise here. The PhD program at KSoM is a perfect platform to explore these areas. Read more

 

RESEARCH WORKSHOPS AND CONFERENCES
From the time of its inception, KSoM has been host to umpteen research workshops and conferences. These workshops/conferences have been meeting grounds for many prominent mathematicians from across the world, which has resulted in meaningful collaborations and new results in Mathematics. Read more

Resources


e
RESOURCES

Library of KSoM provides access to electronic versions of periodicals, books and other reference materials to databases covering all areas of Mathematics. Library has access to MathSciNet and JSTOR databases.

KSoM started a YouTube channel titled KSoM Channel.

PHOTO GALLERY