1. പ്രൊഫ. കല്യാൺ ചക്രവർത്തി, ഡയറക്ടർ
kalychak@ksom.res.in
0495 2809001
Kalyan Chakraborty
2. ഡോ. എ കെ വിജയരാജൻ, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ
vijay@ksom.res.in
0495 2809004
Vijayarajan
3. ഡോ. പി അഖിലേഷ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ
akhi@ksom.res.in
0495 2809012
Akhilesh
4. ഡോ. പ്രണവ് ഹരിദാസ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ
pranav@ksom.res.in
0495 2809006
Pranav Haridas