വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഫാക്കൽറ്റികളുടെയും വിജ്ഞാന സമ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകുന്ന ഏതൊരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലും ലൈബ്രറി ഒരു പ്രധാന വകുപ്പാണ്. എല്ലാ തലത്തിലുള്ള അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ, ഗവേഷണ സാമഗ്രികൾ ലൈബ്രറി ശേഖരത്തിൽ ഉണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഗവേഷണ ലൈബ്രറികൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഏതൊരു ഗവേഷണ ഓർഗനൈസേഷന്റെയും വിജയം ലഭ്യമായ സാഹിത്യത്തിനും ലൈബ്രറിയിലെ അത്യാധുനിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനും നേരിട്ട് ആനുപാതികമാണ്. പരമ്പരാഗത ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ലോകത്തെവിടെയും അതിന്റെ രക്ഷാധികാരികളിലേക്ക് അവന്റെ / അവളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ വസ്തുത മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട്, കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അതിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലോകത്തെവിടെ നിന്നും പ്രവേശിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി സജ്ജമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും അതിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച വിഭവങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഗണിതശാസ്ത്ര മേഖലയിലെയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിലെയും എല്ലാത്തരം ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഗവേഷണ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും സേവനം നൽകുന്ന പ്രാദേശിക ഗണിതശാസ്ത്ര ഡിപോസിറ്ററി ലൈബ്രറിയായി മാറുകയാണ് കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ലൈബ്രറിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം.

കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ലൈബ്രറി OPAC നെ opac.ksom.res.in ൽ ലഭിക്കും

മാത്തമാറ്റിക്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി ഡാറ്റാബേസുകളിലേക്ക് ആനുകാലികങ്ങളുടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെയും ഇലക്ട്രോണിക് പതിപ്പുകളിലേക്കും മറ്റ് റഫറൻസ് മെറ്റീരിയലുകളിലേക്കും ലൈബ്രറി പ്രവേശനം നൽകുന്നു.

അതിനുപുറമെ, അതിന്റെ രക്ഷാധികാരികളുടെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി പരമ്പരാഗത സാമഗ്രികളുടെ ഒരു നല്ല ശേഖരം നിലനിർത്താനും ലൈബ്രറി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഇനിപ്പറയുന്ന ഓൺലൈൻ ഡാറ്റാബേസുകളിലേക്ക് ലൈബ്രറിക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ ഡാറ്റാബേസുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഐപി നെറ്റ്‌വർക്കിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

JSTOR

MathSciNet