കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ്, ടെക്നോളജി ആന്റ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ (കെ.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ) ആറ്റോമിക് എനർജി വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമായ കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് 2009-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു നൂതന ഗണിത ഗവേഷണ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും മികച്ച ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാനും കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാനും ഒരു വേദി നൽകുക, അതുവഴി ഊര്‍ജ്ജസ്വലമായ ഗവേഷണ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്‌സിന്റെ സ്ഥാപക ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്. ഇതിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ, കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈ ലക്ഷ്യം അതിശയകരമായി നിറവേറ്റുന്നു.

മികച്ച അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും മുളള കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്ഥാപിച്ചു, വിഭവങ്ങൾ   വിവിധ ഗവേഷണ താൽപ്പര്യങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് സംവദിക്കാനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സകര്യപ്രദമായ പ്ലാറ്റ്ഫോം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ ഉപമേഖലകളിൽ കോർ റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

പുതിയ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം‌എസ്‌സി-പിഎച്ച്ഡി പ്രോഗ്രാം ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ കേരള സ്‌കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്‌സിന് സജീവമായ അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഒരു ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാം  ഉണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ധാരാളം യുവ പോസ്റ്റ്-ഡോക്ടറൽ കൂട്ടാളികളെ പോസ്റ്റ്-ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാം പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. വിവിധ റിസര്‍ച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഗണിതശാസ്ത്ര അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിൽ കേരള സ്‌കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്‌സിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട്.