• പ്രൊഫ. എ ജെ പരമേശ്വരൻ, സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ടിഐഎഫ്ആർ – ചെയർമാൻ
  • പ്രൊഫ. ആർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഹെഡ്-നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് – അംഗം
  • പ്രൊഫ. ആർ എൽ കരണ്ടിക്കർ, ഡയറക്ടർ, ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് – അംഗം
  • പ്രൊഫ. കെ. സന്ദീപ്, ടി‌എഫ്‌ആർ സെന്റർ ഫോർ അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ബാംഗ്ലൂർ – അംഗം
  • പ്രൊഫ. എ വിജയകുമാർ, പ്രൊഫസർ (റിട്ട.), മാത്തമാറ്റിക്സ് വകുപ്പ്, കുസാറ്റ് – അംഗം
  • പ്രൊഫ. എൻ. ബാലകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഫസർ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ്, കുസാറ്റ് – അംഗം
  • കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡയറക്ടർ – എക്സ്-അഫീഷ്യോ കൺവീനർ
  • അംഗ സെക്രട്ടറി, കെ‌എസ്‌സി‌ടി‌ഇ – സ്ഥിരം ക്ഷണിതാവ്.