ഡയറക്ടർ, കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് – ചെയർമാൻ

  • എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, സിഡബ്ല്യുആർഡിഎം – അംഗം
  • കൺട്രോളർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, കെ‌എസ്‌സി‌ടി‌ഇ – അംഗം

A ഡോ. എ കെ വിജയരാജൻ, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് – അംഗം

  • ശ്രീമതി. ശ്രീലത സുകുമാരൻ, ധനകാര്യ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ഗവ. കേരളം – അംഗം