1. മിസ്റ്റർ ബില്ലി ഫ്രാൻസിസ്,
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ – ഗ്രേഡ്-II
billy@ksom.res.in
0495 2809000
Billy Francis
2. ശ്രീ. ശ്രീജിത് കുറുങ്കോട്ട്,
സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ്- ഗ്രേഡ്-II
sreejith@ksom.res.in
0495 2809009
Sreejith Kurungott
3. ശ്രീ. രാജേഷ് കുര്യാക്കോസ്,
ലൈബ്രേറിയൻ – ഗ്രേഡ്-II
rajesh@ksom.res.in
0495 2809014
Rajesh Kuriakose
4. ശ്രീ നിധിൻ ബാബു എം,
അസിസ്റ്റന്റ്- ഗ്രേഡ്-II
nidhin@ksom.res.in
0495 2809016
Nidhin Babu
5. ശ്രീമതി ബിദുഷ എം,
അസിസ്റ്റന്റ്
bidusha@ksom.res.in
0495 2809017
Bidusha