സംയോജിത എം‌എസ്‌സി-പിഎച്ച്ഡി പ്രോഗ്രാം.

ഡോക്ടറൽ പഠനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ബിരുദാനന്തര തലത്തിലുള്ള ഒരു നൂതന പരിശീലന പരിപാടിയാണ്  കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സംയോജിത എം‌എസ്‌സി-പിഎച്ച്ഡി പ്രോഗ്രാം.    

പോസ്റ്റ്-ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ്

മാത്തമാറ്റിക്‌സിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലെയും പോസ്റ്റ്-ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷകൾ കേരള സ്‌കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്‌സ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വർഷത്തിലെ ഏത് സമയത്തും അപേക്ഷകൾ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും.