ഡോക്ടറൽ പഠനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ബിരുദാനന്തര തലത്തിലുള്ള ഒരു നൂതന പരിശീലന പരിപാടിയാണ്  കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സംയോജിത എം‌എസ്‌സി-പിഎച്ച്ഡി പ്രോഗ്രാം.