മാത്തമാറ്റിക്‌സിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലെയും പോസ്റ്റ്-ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷകൾ കേരള സ്‌കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്‌സ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വർഷത്തിലെ ഏത് സമയത്തും അപേക്ഷകൾ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും.